Sputniks Skolevægringspakke | Fra vægring til læring

I Sputnik er vi særligt specialiseret i skolevægringssager, der opstår i kombination med autisme, angst og ADHD. Vores tilgang til skolevægring er blevet til på baggrund af faglig viden og nyeste forskning på området, praksiserfaringer fra Sputniks afdelinger samt erfaringer fra VISO’s nationale skolevægringsnetværk, som Sputnik har deltaget aktivt i.

For børn og unge med autisme, angst og ADHD

Sputniks Skolevægringspakke er en specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge med autisme, angst og ADHD. Det er et tilbud, som kan købes af kommuner med henblik på at afdække og bryde skolevægringen for det enkelte barn/unge.

Hvad er skolevægring

Skolevægring kan beskrives som en vedvarende modvillighed mod at komme i skole, hvilket kan komme til udtryk som foregivet sygdom eller pjækkeri.

Anne Vibeke Fleichner definerer i sin bog ’Jeg vil ikke i skole’ skolevægring som ”…barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed”.

Det vigtige er at blive klog på, hvad det er for en oplevet ubehag eller urimelighed, som barnet ikke kan magte.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke

De konkrete trin i forløbet

Sputniks skolevægringsindsats består af 4 trin. Indsatsen tilrettelægges med en specialistindsats og en mentorindsats. Familien og netværket er en fast del af processen, som justeres undervejs.

Det er muligt for kommunen at købe hele eller dele af forløbet. Fx kan der aftales en afdæknings- og rådgivningsydelse, før det besluttes, hvilket tilbud barnet/den unge skal visiteres til.

Trin 1: Afdækning, rådgivning og familiebehandling

Afdækningen tilrettelægges individuelt, men vil ofte bestå af flg.:

 • Barnet: Gennemlæsning af sagsakter og 2-5 samtaler med barnet
 • Hjemmet: 2-3 samtaler med barnets forældre enten samlet eller hver for sig. Gerne med besøg i hjemmet.
 • Henvisende skole (hvis muligt): 2-3 samtaler med personale og evt. ledelse. Observation af barnets skole, klasse og evt. fritidsordning.
 • Netværk: Uddybende samtaler med andet relevant netværk

Vi tilbyder rådgivning til familien med afsæt i den viden om familiens vaner og dynamikker, der er opnået under afdækningen

Er barnet diagnosticeret, er det ofte relevant med psykoedukation. Ved særlige behov kan forældre tilbydes samtaler med psykolog.

Trin 2: At bryde isolationen

 • En fast tilknyttet mentor skaber kontakt til barnet/den unge og arbejder derefter på at begynde at bryde isolationen. Det er vigtigt, at denne del af forløbet bliver individuelt planlagt, hvor man tager udgangspunkt i barnet, dets vanskeligheder og styrker samt den afklaring, der netop er lavet.
 • Tilgangene vil have et angst-, stress og/eller depressionsreducerende fokus, da erfaringen er, at en eller flere af disse problemstillinger optræder hos skolevægrende børn. Vi tilrettelægger en individuel indsats, der tager højde for eventuelle diagnoser.
 • Vi benytter fx følgende metoder: Robusthed, Coping Card, social tænkning, trivsels- og stressprofil, eksternalisering og narrativitet.

Trin 3: Indslusning, stabilisering og behandling

 • Indslusning. Vi lægger en konkret plan for indslusningen sammen med barnet, familien og sagsbehandleren. Vi vil typisk begynde med 1-2 dage om ugen og langsomt skrue op. Indsatsen justeres efter aftale og barnets/ den unges progression.
 • Stabilisering. Når først isolationen er brudt, kan man have en tendens til at tænke, at nu er skolevægringen opløst, og vi er i mål. Men det er vigtigt, at mentoren fortsat har en kontakt til barnet, der sikrer og følger op på den indsats, der har været sat i værk, ligesom familierådgivningen skal fortsætte.
 • Behandling. Sputniks behandlingsindsats tager udgangspunkt i narrative samtaler, psykoedukation, autismespecifikke redskaber og at skabe mestringsstrategier for barnet/den unge Vi arbejder desuden med kognitiv angstbehandling og tilbyder ved behov samtaler med en psykolog.

Trin 4: Evaluering, justering og dokumentation

Evaluering, justering og dokumentation er et fortløbende punkt i skolevægringspakken.

Sputnik forpligter sig til:

 • at koordinere og lede alle møder ifbm. hele forløbet, både afdækningen og rådgivningen.
 • at koordinere indholdet i rådgivningen og mentorindsatsen, så der er fuld overensstemmelse mellem de to indsatser.
 • at koordinere indsatsen med familien og netværket. at dokumentere hele forløbet, herunder afdækningsforløbet, rådgivningen og indsatsen.

Opfølgning med sagsbehandleren. Sagsbehandleren modtager en månedsstatus på barnets/den unges progression, og der aftales løbende nye mål.

Opfølgning med familien og netværket. Vi er i tæt dialog med familien. I begyndelsen på daglig basis, og når indsatsen er stabiliseret, ringer eller mailer vi mindst en gang om ugen og laver klare aftaler for barnet/den unge i hjemmet og i Sputnik. Vi er i kontinuerlig kontakt med øvrige relevante i netværket.

skolevægring autisme adhd angst

Samtalemodel ved skolevægring

Vi benytter mange forskellige redskaber, når vi afdækker en skolevægringsproblematik.

Herunder kan du se en model, Sputniks VISO-team har udviklet til at afdække årsagerne til en skolevægringsproblematik. Modellen kan både bruges i interview med barnet, forældre, skole og netværk.

skolevaegring autisme, angst, adhd

Priser og forløb

Det er muligt at købe en afdækningspakke til en fast forløbspris, som indeholder sagsgennemgang, samtaler med barn, forældre, skole og netværk samt en rapport med anbefalinger. Herefter kan kommunen visitere barnet/den unge til det bedst egnede tilbud, som kan være i normal- eller specialregi.

Hvis kommunen efterfølgende vælger, at barnet/den unge skal visiteres til dagbehandling i Sputnik, aftales der mentorindsats, familiebehandling, rådgivning og indslusningsforløb, indtil barnet kan indgå i fuldt skema. Kontakt os for at høre mere om priser og forløb.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke

Kontakt os

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere.

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

Trine Duckert
VISO-specialist, specialiseret i skolevægring
Tlf. 27 12 39 04
Mail: TDU@skolensputnik.dk

 

Læs også: PDA i dagbehandling

Se også: Kursus i skolevægring

 

Kontakt os

hvis du ønsker at høre mere om
vores skolevægringspakke.

Lars Wagner

Visitationsansvarlig

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Trine Duckert

Tlf.: 27 12 39 04

TDU@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du samtidig en rabatkode, som du kan bruge i Kursuscenter Sputnik.

Tilmeld nyhedsbrev