Skolen Sputnik Bogholder Allé, Vanløse (0.-6. klasse)

Vi bor på Bogholder Allé 36, 2720 Vanløse.

Hvilke børn går her?

Sputniks afdeling på Bogholder Allé i Vanløse er for elever fra 0.-6. klasse med autismespektrumforstyrrelser og som regel også komorbiditet (tillægsdiagnoser), fx ADHD, ADD, angst, OCD, selvskadende adfærd m.m.

Børnene, der går hos os, har brug for at være i et skolemiljø, hvor rammerne og kravene i langt højere grad kan tilpasses barnets behov frem for omvendt. Fælles for børnegruppen er også, at de gerne vil legen og fællesskabet, men kan have svært ved det i praksis. De har derfor brug for støtte til udvikling af strategier og kompetencer, der sætter dem i stand til at indgå hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge.

Vi skaber miljøer, hvor børnene kan øve sig i at indgå i såvel sociale fællesskaber som læringsfællesskaber. Vi værner om at skabe rolige og trygge rammer, hvor barnet kan få den tætte og individuelle støtte og undervisning, som han/hun har behov for.

Afdelingen hører organisatorisk og ledelsesmæssigt sammen med afdelingen på nabovejen Jydeholmen, som har målgruppen af børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. 

Hvordan ser hverdagen ud?

Vi har hjemme i vores helt egen 4-etagers ejendom med lyse lokaler, der rummer mange muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den er målrettet den enkelte elev. Vi har undervisningslokaler, der både kan bruges til enkeltundervisning og fællesundervisning. Herudover har vi en dejlig have, der blandt andet rummer fodboldbane, bålplads og klatrestativ.

En skoledag på Sputnik Bogholder Allé indeholder:

  • Børnenes morgenmøde​
    Skoledagen begynder med et morgenmøde for børnene. Her sidder alle børnene samlet og begynder dagen. Morgenmødet har til formål at skabe struktur, overblik og forudsigelighed for dagen. Mindst lige så vigtigt er det, at børnene selv har en stemme og bliver inddraget i morgenmødet. Det kan være ved, at de beskriver deres humør fra 1-10 eller gennem smileys (rød, gul, grøn). Andre gange har vi en talebold, der går på runde blandt børnene. Børnenes morgenmøde bidrager også til deres oplevelse af at indgå i et kammeratligt børnefællesskab, hvor de lytter til hinanden.
  • Leg som omdrejningspunkt​
    Leg og bevægelse indgår som vigtige aktiviteter i dagligdagen. Legen er en velegnet ramme for arbejdet med træning af sociale færdigheder. Dels fordi legen er lystbetonet og børnene gerne vil hinanden, og dels fordi den gensidige tilpasning af adfærd, der er nødvendig for en vellykket leg, synes mere meningsfuld og derfor er lettere for børnene. Vi leger både med et fagligt og socialt sigte for øje. Når vi holder pauser, er der altid voksne til stede, der faciliterer og tilbyder aktiviteter for børnene.
  • Faglig undervisning​
    Børnene er inddelt i tre mindre elevgrupper med 10-15 børn i hver. Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes funktionsniveau og foregår på tværs af alder. Vi tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og interesser, for på den måde at skabe et læringsmiljø, som barnet kan sige ja til. Den faglige undervisning foregår i en vekselvirkning mellem individuelle og fælles læringsaktiviteter, og vi søger at skabe et miljø, hvor eleven tør tage del i læringsfællesskabet. Der er et overskueligt fagskema for hver dag med mulighed for at lave differentieret undervisning. Alle elever har deres egen plads med mulighed for individuel faglig fordybelse. Pladsen er afskærmet og giver derfor også eleven mulighed for at trække sig fra fællesskabet, når han/hun har brug for at genoplade. Læs mere om undervisning på Sputniks dagbehandlingsskoler.

Arousal

De børn, der går hos os, har ofte svært ved at regulere deres arousaltilstande. Arousalniveauer har betydning for barnets opmærksomhed, koncentrations- og indlæringsevne. Fx er det svært at koncentrere sig, hvis barnet oplever uro i kroppen og er i bevægelse. Omvendt er det svært at holde opmærksomheden, hvis barnet er sløvt og ved at falde i søvn. Forståelsen for arousalniveauer og -regulering spiller en vigtig rolle i måden vores personale tilrettelægger den pædagogiske og faglige indsats omkring det enkelte barn.

Metoder i det pædagogiske arbejde

I Sputnik arbejder vi med det vi kalder Den Integrerede Indsats, som består af undervisning, socialpædagogik og behandling. Vi arbejder med andre ord ud fra en helhedsorienteret indsats omkring barnet – altid med en stærk forankring i systemisk og narrativ pædagogik.

I Den Integrerede Indsats ligger også, at det er de samme veluddannede voksne, der står for undervisning af børnene såvel som for den socialpædagogiske behandling. Det er et bevidst metodevalg, og vores erfaring viser, at arbejdet med tætte og udviklende relationer til få voksne både fremmer indlæringen og udviklingen hos børnene/de unge. Alle børn i Skolen Sputnik har en ’fokusvoksen’, som er deres primære støtte-/kontaktperson.

Læs mere om vores metodiske tilgange

Forældresamarbejde

Vi har et tæt forældresamarbejde, og vi bruger inddragelse af forældre som et vigtigt værktøj i vores pædagogiske praksis og indsats omkring barnet. Forældre kender deres børn bedst, og de kan ofte hjælpe os ​med at forstå børnene og tilbyde dem den rette støtte.

Læs mere om forældresamarbejde i Sputnik

Tilsyn

Kontakt

Afdelingen i Vanløse rummer også en afdeling for børn/unge med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD på nabovejen Jydeholmen. Her kan du kontakte afdelingsleder Søren Juul Jensen på tlf. 41 28 26 14

Kontakt os

Afdelingsleder Malik Alkendi

Tlf.: 25 72 42 82

MAL@skolensputnik.dk

Afdelingsleder Mette Dræby Petersen

Tlf.: 22 27 70 71

MEP@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

Tlf.: 51 78 46 26

LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev