Sputniks oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger i forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation)

På denne side kan du læse Skolen Sputniks persondatapolitik.

Persondatapolitik

Indledning

Orientering om behandling af personoplysninger til unge over 18 år og forældre til børn og unge under 18 år.

I Sputnik tager vi databeskyttelse alvorligt og ønsker at være helt åbne omkring de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, samt jeres ret til at have kontrol med denne information. Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR-General Data Protection Regulation), er et sæt love i Den Europæiske Union, som træder i kraft fra den 25.maj 2018.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter i os?

Sputniks hovedadresse er Hejrevej 43, 2400 København NV.
Kontaktinformation: info@skolensputnik.dk.

Sputnik består af følgende ydelser:

 • ​Skolen Sputnik
  CVR-numre: 41 16 45 06​, 41 16 44 76, 41 16 46 70, 41 16 46 46, 41 16 42 39, 41 16 46 03 og 41 16 44 25
 • ​Sputnik STU
  CVR-nummer: 31 88 81 66
 • Sputnikkollegiet
  CVR-numre: 35 46 56 50, 35 39 04 80 og 35 46 56 85
 • ​Kursuscenter Sputnik
  CVR-nummer 35 41 46 73

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi behandler oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som dagbehandlingstilbud, STU og botilbud. Eksempelvis indhenter vi oplysninger om børn, unge og forældre i forbindelse med optagelse på en af vores ydelser.

Sputnik tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig og sagligt begrundet. Vi respekterer dine personlige oplysninger. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dem til tredjepart.

3. Kategori af personoplysninger

Almindelige oplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse, køn, alder mv. Nødvendige oplysninger for driften, der ikke kræver samtykke.

Følsomme oplysninger

Vi behandler også personfølsomme oplysninger. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige og lovpligtige forpligtelser, på baggrund af samtykke eller for at Sputnik kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registrerede persons interesse går forud for dette.

Det drejer sig f.eks. om Cpr.nr, helbredsoplysninger f.eks. diagnoser, eventuelle straffedomme og lovovertrædelser.

Andre oplysninger

Oplysninger om faglige resultater og standpunkt.

Oplysninger om deltagelse i prøver og eksamen.

Oplysninger om fravær og fraværsgrunde i henhold til lovgivningen.

Foto, som kræver samtykke.

Derudover behandler vi oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre private forhold, f.eks. om familieforhold, institutionshistorik, relationer og fritidsinteresser, underretninger fra myndigheder og institutioner samt information vedr. behandlingsforanstaltninger.

Listen er ikke udtømmende, men oplysningerne vil kun blive behandlet af relevant fagpersonale og søgt begrænset.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Sputnik har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om børn, unge og forældre. Vi har arbejds- og brugerbetinget adgang, hvilket betyder, at det kun er de medarbejdere, der arbejder med det enkelte barn/den enkelte unge, der er godkendt til at få adgang til personoplysningerne.

Vi videregiver også oplysninger sagsbehandler, til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Brug af billeder/videoer på diverse medier vil ske ved samtykke.

Sputnik bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som Sputnik har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger

Sputnik opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området (jf. www.datatilsynet.dk). Disse oplysninger ligger i en sikker database med tilhørende databehandleraftale. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af samtykkeerklæringen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis dit samtykke er givet til offentliggørelse af dit foto eller video på internettet, vil vi gøre, hvad der er teknisk muligt med de redskaber, vi er i besiddelse af, for at fjerne dine personoplysninger igen. Vi kan dog ikke garantere, at materialet kan fjernes igen fra fx Googles søgemaskine eller Facebook.

7. Jeres rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret en række rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Sputnik kan tage et gebyr for dette arbejde. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Vores generelle retningslinjer er som følgende: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Sputniks dokumentation for vores administration af børn og unges indskrivning. Ellers søges det slettet hurtigst muligt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Databrud

Hvis der sker brud på persondata sikkerheden skal Sputnik melde det til Datatilsynet og om muligt senest 72 timer efter, at Sputnik er blevet bekendt med bruddet. Indebærer databruddet en høj risiko for personers rettigheder, skal Sputnik også underrette de registrerede om bruddet, så snart det med rimelighed er muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte Sputnik, med spørgsmål om GDPR (persondataforordningen).